Kościół

Diecezjalne Zebranie Presynodalne

Siedlce Sob. 26.02.2022 16:47:16
26
lut 2022

- Synod w parafiach i wspólnotach się nie kończy. To powinien być początek naszego wspólnego namysłu i pracy w Kościele i dla Kościoła - mówił bp Kazimierz Gurda do uczestników spotkania podsumowującego prace synodalne w diecezji siedleckiej. Ten etap prac pokazał przywiązanie do Kościoła i stworzył przestrzenie w których można wspólnie działać. W sobotę 26 lutego w sali wielofunkcyjnej przy parafii św. Józefa w Siedlcach odbyło się Diecezjalne Zebranie Presynodalne. Stanowiło ono podsumowanie dotychczasowej pracy synodalnej w grupach parafialnych oraz tematycznych. Był to czas modlitwy i refleksji nad pracami w grupach synodalnych i doświadczeniami diecezjalnej drogi wspólnego podążania po synodalnej ścieżce.


Sobotnie wydarzenie rozpoczęła modlitwa do Ducha Świętego. Następnie odczytano fragment Ewangelii, przybliżający scenę spotkania Młodzieńca z Jezusem Chrystusem.
Biskup siedlecki w nawiązaniu do oczytanego słowa Bożego wskazał, że Jezus jest tym, który odpowiada na pytania wobec których staje człowiek. Są to pytania związane z doczesnością, ale i życiem wiecznym. Biskup wskazał, że ważne jest, abyśmy jako wspólnota uświadomili sobie zadanie, które stoi przed nami; aby Kościół był otwarty na wszystkich, którzy poszukują odpowiedzi na podstawowe pytania. - Wszyscy, którzy biorą udział w synodalnej drodze, doświadczyli tajemnicy spotkania, wysłuchania i dialogu. Wszyscy, duchowni i świeccy potrzebują tego doświadczenia - akcentował bp Kazimierz Gurda.
Ta Ewangelia pokazuje czym jest Kościół, w którym obecny jest Chrystus ze Swoją prawdą. Podczas synodu mamy iść razem, mamy się słuchać i pogłębiać prawdę o Kościele. Ta odnowa polega, nie na zmianie nauki Jezusa Chrystusa, ale na tym aby nawzajem siebie wysłuchać.
Po katechezie biskupa, wybrani przedstawiciele wspólnot, grup tematycznych oraz rejonów duszpasterskich zabrali głos, dzieląc się swoimi doświadczeniami i wnioskami prac synodalnych. Wśród tematów, które przewijały się w wypowiedziach prelegentów częstym głosem była kwestia komunikacji zarówno między parafianami a duszpasterzami, a także między wspólnotami, które są obecne w parafiach.
- Pytania, które się pojawiają ze strony świeckich są głosem o to czy nasz przekaz duszpasterski jest właściwy - wskazał ks. kan. Andrzej Kieliszek, przedstawiciel Diecezjalnej Rady Kapłańskiej.
Wśród innych kwestii poruszanych przez prelegentów były kwestie koordynacji działań, zarówno na poziomie parafii czy diecezji. Młodzi zwracali uwagę na katechezę, jako przestrzeń gdzie młodzi mogą wchodzić w dialog i uczyć się słuchania. Wspólnoty formacyjne działające w parafii są także miejscem doświadczenia synodalności. Wskazywano także na podejmowanie działań związanych z ewangelizacją i formacji właściwie przeżywanej wiary, która powinna przekładać sią na codzienne życie. Mówiono o potrzebie przekazu wiary, który powinien dokonywać się w rodzinie. Koordynatorzy wskazywali, że spotkania synodalny, pozwoliły na to, że każdy głos się liczy. - Zrozumieliśmy, że każdy głos jest ważny! Każdy głos się liczy - mówiła Katarzyna Filip – przedstawicielka rejonu łukowskiego z parafii Jeleniec.
Po przerwie i wspólnej modlitwie Anioł Pański, koordynator diecezjalny – Barbara Wysokińska, przedstawiła syntezę wniosków, które napłynęły z terenu diecezji do sekretariatu synodu.
Uczestnicy parafialnych i specjalistycznych spotkań synodalnych podkreślali m.in. że tym, co nas łączy w Kościele jest wiara w Jezusa Chrystusa oraz w Jego zbawcze działanie. W parafiach na terenie diecezji działają liczne wspólnoty w których szczególna troska to rozwój wiary, formacja, integracja i konieczność unikania rywalizacji między wspólnotami.
Wśród negatywnych zjawisk pojawia się kwestia różnej świadomości przynależności ludzi do Kościoła, słabej wiara i osobistych uprzedzeń do ludzi Kościoła. Wśród wielu wierzących nie ma zrozumienia istoty Eucharystii, słowa Bożego, wspólnej modlitwy, istoty adoracji Najświętszego Sakramentu. Coraz mniej wiernych uczestniczy w życiu parafii (część wypowiedzi wskazuje pandemię jako jedną z przyczyn). Wiele osób zatrzymało się na wiadomościach religijnych, które wynieśli ze szkoły. Widoczny jest także brak właściwej formacji dorosłych.
Pośród istotnych wskazań pojawiły się: potrzeba wzajemnego słuchania, większego wsłuchiwania się we wzajemne oczekiwania, zarówno na płaszczyźnie duszpasterskiej jak i materialnej. Istnieje potrzeba prowadzenia przed Mszami św. katechez liturgicznych z wyjaśnieniem poszczególnych części liturgii.
Jedną z kwestii w obrębie funkcjonowania parafii było zarządzanie. Zgłoszony został postulat bardziej szczegółowego określania wydatków parafialnych, aby wierni mieli większą ich świadomość. Konieczne jest kontynuowanie cyklicznych otwartych spotkań liderów i odpowiedzialnych wspólnot parafialnych, dotyczących problemów występujących w Kościele.
- To co przebija się z wypowiedzi uczestników Synodu, to pragnienie, aby był głoszony Chrystus! Potrzebna jest w parafiach nie tyle katechizacja co najpierw ewangelizacja! […] Podjęcie prac synodalnych było dla uczestników, jak podkreślali, działaniem wyrażającym troskę o Kościół. Sam klimat spotkań synodalnych bardzo mocno pokazał, że w świeckich jest duża troska o kierunek, w którym podąża parafia - wskazywała Barbara Wysokińska.
Na koniec był czas na uwagi i sugestie ze strony wszystkich przybyłych. Biskup Kazimierz Gurda podsumował ten czas i udzielił wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.
Do udziału w spotkaniu zaproszeni byli członkowie Diecezjalnej Rady Kapłańskiej, Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej, Księży Dziekanów, przedstawicieli Zgromadzeń Zakonnych, Koordynatorów parafialnych i tematycznych grup synodalnych, liderów i przedstawicieli ruchów i stowarzyszeń kościelnych działających na terenie naszej diecezji. Kolejnym etapem będzie przygotowanie syntezy na poziomie diecezji, które będzie przekazana do Konferencji Episkopatu Polski.Tekst i foto: xMW

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.